Policy

Vår affärsidé:

Vi bygger på förtroende sedan 1958.

Genom nytänkande kombinerat med gedigen yrkesskicklighet skapar vi långa kundrelationer och framgångsrika entreprenader

Vår inriktning är främst renovering och ombyggnad av fastigheter inom stor-Stockholm åt privata och publika företag.

 

Kvalitetspolicy:

Det är företagets målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.

Vi strävar efter att bli den kvalitetsledande byggentreprenören i regionen.

Skeppströms Byggnads AB ska kännetecknas av lyhördhet och effektiv organisation med kunden i centrum.

Detta skapas av ett verksamhetssystem som är ett hjälpmedel för våra medarbetare att utföra vårt arbete.

För Skeppströms Byggnads AB ska varje kund bli en referens, varje objekt ett referensobjekt.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

 

 Miljöpolicy:

 Skeppströms Byggnads AB ska bidra till en hållbar utveckling för miljön. Detta gör vi genom ett aktivt miljöarbete med lagar och förordningar som miniminivå. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi skapar medvetenhet, engagemang och intresse hos våra medarbetare i miljöarbetet genom information och utbildning.

Vi minimerar miljöpåverkan genom att i möjligaste mån deltaga i projektering och materialval vid varje projekt.

Vi arbetar så att avfall källsorteras, omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

 

Arbetsmiljöpolicy:

 Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Förutom att vi naturligtvis ska följa de lagar och förordningar som finns ser vi det sociala umgänget och trivseln på arbetsplatsen som en av de viktigaste delarna för en god arbetsmiljö.

Dokumenterade riskbedömningar utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer utföres för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Vi inför också tydliga förbjud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Scroll to Top
Created by Storm